درباره ما

موفقیت در علم، هنر و صنعت  اتفاقی نیست. طراحی و دکوراسیون داخلی به مثابه رویکردی چند رشته‌ای ترکیبی از روانشناسی، هنر و صنعت است که مقبولیت آن در گرو کسب تجربه است. تجربه‌ای که با مدیریت کارآمد و پرسنلی متبحر محقق میشود.

طرح پرداز پایا  با درک درستی از چیستی روح هنر، روانشناسی شخصیت و ساختار صنعتگونه طراحی و دکوراسیون داخلی با مدیریت کارآمد و همراهی پرسنلی کاردان موفقیتی چندین ساله را در این حوزه رقم زده است. گام ابتدایی کار در سال 1386 با باور به "توانستن" برداشته شد، باوری که برای بارور شدنش نیازمند کسب مهارتهای گوناگون بود. مجموعه باور و مهارتها، استفاده از ایدههای نوین نیروهای جوان و صاحب ایده و انگیزه خدمترسانی ، توان مضاعفی را ایجاد کرد که مهمترین هدف آن مشتریمداری شد. هدفی که  در آن علاوه بر بهینهسازی محیط به منظور ایجاد فضایی در جهت رفع نیازهای روزمره، با طراحی و انتخاب رنگ و نورپردازی مناسب نیازهای روحی را مرتفع سازد. در این راستا علاوه بر دقتنظر و هوشمندی، سرعت عمل  و تعهد از شاخصههای مهم پرسنل طرح پرداز پایا محسوب میشود.